Naar een brede visie op psychosociale interventies naschokkende gebeurtenissen. Suggesties voor een herziening (43) van de richtlijnen. Dit artikel is gepubliceerd in het vaktijdschrift van het NIP, Daniel “de Psycholoog”in Teams het novembernummer van 2009.

De Multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventiesna rampen, terrorisme en Carlo andere schokkende gebeurtenissen(2007) richt zichop de eerste nieuwe zes weken na de gebeurtenis. Uiterlijk 2010 wordt bepaald ofherziening nodig is. Onderstaande bijdrage bepleit een aantal grondige wijzigingen.  Allereerst: neem de gerezen psychosocialeproblemen en behoeften als uitgangspunt, en world! niet PTSS. Vervolgens: betrek dedynamiek na afloop erin, houd uitgekomen de aanbevelingen flexibel richtlijn en House spits de richtlijntoe op grootschalige gebeurtenissen